top of page

Dobrá zpráva

Boží láska změnila navždy tento svět.

     Smrt a hřích byl poražen.

            Vina a stud ztratila svou moc.

                Nový život je zaručen.

                     Víš jak moc Bohu na tobě záleží? 

Na počátku světa stvořil všemohoucí Bůh lidstvo, Adama a Evu, a to ve svém vlastním obrazu. Měl s ním krásný a ničím nenarušený vztah. Skrze pokušení Satana se Adam s Evou rozhodli Boha neposlechnout a odvrátit se od Něj. V tomto okamžiku vstoupil hřích do světa a stal se součástí každé lidské bytosti.

Tento hřích má na každého člověka strašlivé následky, především proto, že jeho existence v našich životech nás odděluje od svatého a bezhříšného Boha, v Jehož přítomnosti hřích nemůže přebývat. 

Lidstvo nikdy nemůže vlastní silou překonat následky hříchu a tím získat Boží odpuštění. Jako je pro člověka nemožné sejmout kůži ze svého těla, tak nemůže být hřích vymýcen z naší bytosti bez Božího zásahu Spasitele. 

Z Boží lásky k lidstvu, stvoření vytvořené ve svém obrazu, trojjediný Bůh poskytl potřebného Spasitele ve svém jediném synovi, Ježíši Kristu, který na kříži Golgoty svou bezhříšnou bytost nabídl jako náhradu za všechny, kteří v Něj uvěří a přijmou záchranu Ježíše Krista. Svým zmrtvýchvstáním pak Kristus navěky porazil moc smrti a nabídl lidstvu věcný život.  

Vírou v Pána Ježíše, a v dokonané dílo jeho oběti, bude každý kdo se pokoří před Jeho jménem spasen. Jeho hřích mu dude opuštěn a on bude přivítán v přítomnosti Boha Otce. 

Biblická kniha Římanům učí následující:

 

Římanům 3:10-12 „Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný.“

Římanům 5:8 „Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.”

 Římanům 10:9 „Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Římanům 3:23 „Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.”

Římanům 8:38-39 „Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Římanům 10:13 „Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“

Zázrak Boží lásky spočívá v pravdě, že je dostupná každému člověku, v každém koutě země, v jakémkoli věku, z jakéhokoli původu, z jakékoli minulosti, jakékoli národnosti, jakéhokoli etnika, jakéhokoli systému víry. Pokud toužíte následovat římsku biblickou cestu k SVÉ spáse, jste pozvaní abyste tak učinili ať jste kdekoli. Jednoduše uznejte svůj hřích před Pánem a přijměte Jeho dar odpuštění nabízený skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Když se odevzdáte Jeho vládě nad svým životem, ustane snaha nalézat vnitřní pokoj a mír neboť ty jsou nalezeny právě v Pánu. Stanete se novým stvořením, staré bude pryč a nové přijde. Budete navždy patřit do Boží rodiny, budete členy Těla Kristova, Jeho církve, zahrnující miliony bývalých hříšníků, kteří jsou nyní považováni v Božích očích za svaté. Aleluja. Příkladem takové modlitby může být:

„Pane Bože, vím že jsem zoufalý hříšník, který si zaslouží trest Tvého věcného hněvu. Dnes před Tebou klečím a věřím, že Ježíš Kristus je jedinou cestou k mému spasení. Vkládám v Tebe svou víru, Pane Ježíši, a prosím Tě o odpuštění mého hříchu, očistění mého srdce a mé duše. Pane Ježíši, s Tvou silou a s Tvou pomocí v Tebe vkládám svou důvěru. Děkuji Ti za Tvé nesmírné milosrdenství a milost a za dar věčného života! V Ježíšově jménu se modlím, Amen!”

Po této modlitbě jsou nyní důležité tyto následující kroky: vyhledejte místní křesťanské společenství kde můžete sdílet svůj příběh, růst ve svém poznávání Pána Ježíše, učit se Jeho pravdě z Božího slova, být pokřtěni a těšit se Boží přítomnosti v prostředí dalších věřících.

Máte dotazy ohledně víry?

 

Pokud máte dotazy o spasení, nebo jakékoli jiné dotazy ohledně víry, jsme Vám také k dispozici.

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

bottom of page